Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden betreffende de betaling van de door dierenartsen, leden van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde, ten behoeve van hun clienten/ patienten verrichte werkzaamheden.

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de betaling van de door deze dierenartsen in opdracht van clienten gedane diergeneeskundige verrichtingen en/of in het kader daarvan gedane levering van medicamenten.
  2. Voor wat betreft de in rekening te brengen tarievenen en honoraria stelt de dierenarts naar gelang tijd en omstandigheden, zijn/haar eigen tarieven vast. Op de nota wordt de berekende B.T.W. vermeld.
  3. Betaling van de nota van de dierenarts dient contant te geschieden, direct na de verrichting, tenzij anders is overeengekomen. Voor niet contante bdragen geld een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
  4. Indien meer nota's openstaan worden niet integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldening van de eerst vervallene.
  5. Bij niet-tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant van de vordering. Voor het verzenden van een aanmaning wordt per keer een bedrag van E 2,24 in rekening gebracht.
  6. De debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die hem door de dierenarts in rekeningworden gebracht voor de in sub 1 bedoelde verrichtingen.
  7. Indien de debiteur in verzuim is en tot nieuwe incasso wordt overgegaan, is de debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente,gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden, exclusief B.T.W., gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van E 11.35.
  8. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Algemen betalingsvoorwaardendierenartsen, leden van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde", gedeponeerd ter griffie van de Arrondisementsrechtband te Utrecht onder nummer 22/2008.
Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in